Górskie imprezy turystyczne i wspinaczkowe jako aktywność w warunkach nieodłącznego ryzyka:

Uczestnik przystępując do imprezy świadomie poświadcza akceptację poniżej przedstawionych warunków obcowania z ryzykiem obiektywnym i subiektywnym.
 1. Uczestnik rozumie, że:
  1. aktywność górska i/lub wspinaczkowa niesie za sobą ryzyko wyrażające się niebezpieczeństwem poważnych obrażeń ciała, w tym trwałej niepełnosprawności lub śmierci,  
  2. ryzyko oraz zagrożenie mogą być spowodowane przez własne działania Uczestnika imprezy lub pozostałych osób biorących udział w imprezie, a także osób trzecich, 
  3. ryzyko oraz zagrożenie mogą być spowodowane bezczynnością własną lub lub pozostałych osób biorących udział w imprezie,
  4. ryzyko oraz zagrożenie mogą być spowodowane warunkami klimatycznymi i terenowymi w jakich uprawiana jest aktywność turystyczna i/lub wspinaczkowa, 
  5. mogą wystąpić inne ryzykowne sytuacje personalne lub materialne straty, które nie są możliwe do przewidzenia w danym czasie. 
 1. Uczestnik gwarantuje, że:
  1. charakter aktywności górskiej i/lub wspinaczkowej jest dla Uczestnika zrozumiały,
  2. jest zdrowy oraz w należytej formie fizycznej, uprawniającej do udziału w imprezie, 
  3. powiadomi Instruktora/Przewodnika o każdym budzącym niepokój fakcie oraz o każdej zauważonej albo domniemanej usterce lub utracie sprzętu przeznaczonego do uprawiania aktywności górskiej i/lub wspinaczkowej.
 1. Uczestnik całkowicie akceptuje ryzyko wynikające z podjętej aktywności górskiej i/lub wspinaczkowej.

 2. Uczestnik przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie straty, szkody oraz koszty powstałe w wyniku osobistego uprawiania aktywności górskiej i/lub wspinaczkowej.
 

[ MarCoP Marek Pokszan  taternictwo.com.pl ]