Regulamin rozliczeń finansowych

Wyróżniającą cechą kontraktów zawieranych z przewodnikiem wysokogórskim lub instruktorem sportów wysokogórskich (np. wspinaczki) jest lokalizacja takiej usługi w terenie obiektywnie niebezpiecznym. Dlatego w przewodnictwie technicznym i w szkoleniu wspinaczkowym zasadniczym przedmiotem kontraktu nie jest zaplanowana trasa wycieczki, droga wspinaczkowa (lub ich zestaw), ani też "zdobycie" wskazanego obiektu geograficznego, np. szczytu, lecz profesjonalne ZARZĄDZANIE RYZYKIEM w prowadzonej grupie (w orzecznictwie sądowym kwalifikowane jako tzw. "usługa staranności"). To należy mieć na uwadze kiedy ocenia się pracę przewodnika czy instruktora w aspekcie jakości jego usługi, w tym także jej skuteczności.
 
Należy też zdawać sobie sprawę, że sięgając po usługi szczególnie uzależnione od warunków zewnętrznych, zawsze ponosimy tak zwane ryzyko transakcyjne. Czyli - zawsze może tu "coś nie wyjść" z rozmaitych powodów. Takie ryzyko trzeba zaakceptować jako rzecz normalną i nieuniknioną, ale też musi ono rozsądnie obciążać obie strony kontraktu.

§ 1

Istnieje szereg czynników, które mogą uniemożliwić zrealizowanie usługi przewodnickiej lub szkoleniowej (np. wycieczki, wspinaczki, czy zjazdu narciarkiego) w postaci zakontraktowanej umową. Owe czynniki będą tu nazywane "CZYNNIKAMI ZEWNĘTRZNYMI" i należy je rzetelnie odróżniać od "CZYNNIKÓW OSOBISTYCH", jak: stan zdrowia i kondycji fizycznej, problemy komunikacyjne, zawodowe, majątkowe, prawne, rodzinne, czy emocjonalne.
 
Tak rozumianymi CZYNNIKAMI ZEWNĘTRZNYMI są: Ocena warunków naturalnych, w których ma być realizowana impreza górska, jak i sama decyzja o podjęciu, zaniechaniu lub przerwaniu zakontraktowanej imprezy, należy wyłącznie do przewodnika lub instruktora.
Uczestnik ma prawo do jednostronnego odstąpienia od kontraktu, przy czym z zasady pociąga to za sobą określone niniejszym Regulaminem skutki finansowe.

§ 2

Każde rozliczenie kontraktu bedzie oparte o następujące reguły:
 1. Jeżeli impreza została zrealizowana w zakresie przewidzianym w kontrakcie - honorarium jest należne w całej kwocie, na jaką opiewa umowa.
 2. Jeżeli z racji CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH nie dochodzi do imprezy przed jej rozpoczęciem w terenie - zwracana jest Zamawiającemu cała wpłata dokonana na rzecz honorarium.
 3. Jeżeli z racji CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH impreza zostaje przerwana w terenie wysokogórskim niewymagającym użycia sprzętu asekuracyjnego i przed upływem połowy czasu wyznaczonego harmonogramem na dany dzień imprezy, to Zamawiający może ubiegać się o zredukowanie opłaty z tytułu honorarium za ten dzień aktywności do 50% kwoty, na jaką opiewała umowa.
 4. Jeżeli z powodu CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH impreza zostaje przerwana w terenie wysokogórskim już wymagającym użycia sprzętu asekuracyjnego lub po upływie połowy czasu wyznaczonego harmonogramem na dany dzień imprezy, to honorarium jest należne w wysokości całej kwoty, na jaką opiewała umowa.
 5. Jeżeli Usługodawca (przewodnik, instruktor) jednostronnie, z przyczyn niepodyktowanych CZYNNIKAMI ZEWNĘTRZNYMI, odstępuje od wykonania kontraktu - Uczestnik ma prawo żądać zwrotu zadatku w kwocie podwojonej (podstawa: Art. 394 § 1 Kodeksu Cywilnego - Dz.U.2020.1740 [>> link ] ).
 6. Jeżeli Uczestnik z powodu CZYNNIKÓW OSOBISTYCH odwołuje swoje uczestnictwo w imprezie przed upływem 30 dni od terminu jej rozpoczęcia - może ubiegać się o zwrot 50% zadatku.
 7. Jeżeli Uczestnik z powodu CZYNNIKÓW OSOBISTYCH odwołuje swoje uczestnictwo w imprezie po upływie 30 dni od terminu jej rozpoczęcia - zadatek w pełnej kwocie pozostaje u usługodawcy (podstawa: Art. 394 § 1 Kodeksu Cywilnego - Dz.U.2020.1740 [>> link ] .
 8. Jeżeli impreza zostaje zaniechana lub przerwana w dowolnym momencie na żądanie Uczestnika, albo decyzją przewodnika/instruktora podjętą na podstawie oceny stanu zdrowia Uczestnika, jego kondycji lub ubioru - przeczących poświadczeniu złożonemu w dokumencie pt. "Oświadczenie Uczestnika ..." (odpowiednio - "...Wyprawy" lub "...Kursu") - a także w przypadku złamania zasad dyscyplinarnych, to honorarium należne jest w całej kwocie, na jaką opiewała umowa.
 9. Za jednostronne zerwanie kontraktu przez jedną ze stron uważane jest niestawienie się w wyznaczonym miejscu i czasie, jak też stawienie się w sposób rozmijający z wyznaczonym miejscem lub czasem na tyle, że wyklucza to realizację imprezy w formie określonej zawartą umową.
 10. Jeżeli ktoś z grupy Uczestników objętej umową nie stawi się na imprezie, to obecni (pozostali) Uczestnicy imprezy stają się implicite stroną dotychczasowej umowy z zachowaniem wszystkich jej warunków, w tym finansowych, a zatem ponoszą koszty również za osobę nieobecną (np. jeśli na wycieczkę zamówioną dla dwóch osób stawia się tylko jedna osoba - cena usługi pozostaje taka jak określona w umowie dla 2 osób i nie zmienia się nawet tam, gdzie cennik uzależnia opłatę od liczby uczestników). Punkt ten nie ma zastosowania w przypadku zawarcia indywidualnych kontraktów - osobno z każdym spośród Uczestników tworzących grupę.
 11. Jeżeli impreza zostaje zaniechana, przerwana lub wydatnie zmieniona logistycznie w warunkach opisanych punktami od 6. do 10. (ibidem), to strona odpowiedzialna za taki stan rzeczy będzie obciążona także wszystkimi udokumentowanymi kosztami logistycznymi z tytułu utraconych rezerwacji, niewykorzystanych biletów, itp. - o ile takie koszty zostały poniesione - i zobowiązana do bezzwłocznego zwrotu stronie, która te koszty poniosła.
 12. Jeżeli impreza zostaje zaniechana, przerwana lub wydatnie zmieniona logistycznie w warunkach opisanych punktami od 2. do 5., a Organizator (Przewodnik, Instruktor) poniósł z tego tytułu niedwracalne koszty logistyczne (opłaty rezerwacyjne, niewykorzystane bilety, itp.) to Zamawiający jest zobowiązany do pokrycia udokumentowanych strat z tego tytułu.
Odstąpienie od kazdego spośród w.w. warunków jest możliwe o ile strony zgodnie uznają to za racjonalne, ale w każdym przpadku zmienione postanowienia muszą być jednoznacznie udokumentowane.

§ 3

Przeniesienie zadatku na poczet imprezy w innym terminie może być przedmiotem negocjacji, ale tylko jednorazowo i pod warunkiem, że termin zastępczy nie wykracza poza BIEŻĄCY SEZON. Niespełnienie tego warunku będzie tożsame z przepadkiem pełnej kwoty zadatku.

§ 4

Cała korespondencja (poprzez mail, sms, komunikatory internetowe) prowadząca do zawarcia lub zmian kontraktu ma status załączników do umowy i jest archiwizowana.
 

[ MarCoP Marek Pokszan  taternictwo.com.pl ]