Formalne zasady kontraktu (procedura):
§ 1

Kontrakty zawierane są wyłącznie w formie pisemnej - w drodze korespondencji mailowej.
W przypadku KURSÓW REGULARNYCH wymagane jest wypełnienie interaktywnego formularza zgłoszeniowego na podstronie niniejszego serwisu www.

§ 2
Umowę wraz z jej cywilno-prawnymi skutkami uznaje się  za zawartą po:

§ 3

Numer rachunku bankowego do wpłaty zadatku Zamawiający otrzymuje dopiero po przysłaniu na mój adres mailowy jednoznacznego zawiadomienia o akceptacji wszystkich warunków kontraktu - określonych programem zamówionej imprezy oraz niniejszym Regulaminem świadczenia usługi.

§ 4

Jeżeli ustalimy konkretny termin, to od chwili porozumienia "zamrażam" go na 3 doby*) na rzecz Zamawiającego. Oczekuję w tym czasie wpłaty zadatku i przesłania do mnie bankowego potwierdzenia przelewu.
Gdyby w podanym czasie wpłata nie wpłynęła, zastrzegam sobie prawo uwolnienia terminu do ewentualnej dyspozycji na rzecz innych Klientów.
Nie oznacza to bezwzględnej rezygnacji z zawierania umowy, jednak po upływie owego czasu z mojej strony ustanie gwarancja dyspozycyjności. W razie wpłaty nieterminowej, jeśli do tego czasu już nie pozostanę dyspozycyjny, zadatek będzie odesłany Zamawiającemu przelewem zwrotnym na ten sam rachunek bankowy, z którego wypłynęła wpłata. Transakcja zwrotnego przelewu będzie mieć tytuł "ZWROT KWOTY NIENALEŻNEJ" i nie może być traktowana jako akt jednostronnego zerwania jakiejkolwiek umowy (żadna umowa nie została skutecznie zawarta!).

(*) UWAGA. Jeśli termin imprezy ma być bliższy niż 8 dni, to okres "zamrożenia" w oczekiwaniu na zadatek wynosi 24 godziny!
W takich przypadkach doradzam zlecenie tzw. "przelewu natychmiastowego", gdyż istotna jest data zaksięgowania wpływu przez bank odbiorcy.
W obu przypadkach czas oczekiwania liczony będzie od godziny wysłania Zamawiającemu maila z numerem rachunku bankowego  (Czas nadania maila widoczny jest w jego nagłówku)!

§ 5

Po spełnieniu w.w. wymogów Zamawiający otrzymuje e-mail z klauzulą POTWIERDZENIA ZAWARCIA UMOWY.

§ 6

Płatność w ostatecznej kwocie ma być uregulowana nie później niż w dniu rozpoczęcia imprezy i ma obejmować honorarium oraz (ew.) wszelkie konieczne opłaty poniesione przez organizatora imprezy (logistyka, bilety, ubezpieczenia). Jeśli ostateczna opłata jest wnoszona w dniu imprezy, to musi mieć formę gotówkową.

§ 7

Cała korespondencja (poprzez mail, sms, komunikatory internetowe) prowadząca do zawarcia lub zmian kontraktu ma status załączników do umowy i jest archiwizowana.

§ 8

Przystąpienie do umowy jest równoznaczne z akceptacją przetwarzania danych osobowych każdego Uczestnika na zasadach opisanych na stronie "Informacja o przepisach RODO"


ZASTRZEŻENIA:
 

[ MarCoP Marek Pokszan  taternictwo.com.pl ]