INFORMACJA  ODNOŚNIE  RODO


RODO  – jest to „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” .

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych  reguluje zasady postępowania z danymi osobowymi w całej Europie. Ten dokument unijny stosujemy od 25 maja 2018 r.

Celem RODO jest zapewnienie obywatelowi większej kontroli nad przetwarzaniem jego danych osobowych.

Dane osobowe - to wszystkie informacje, które identyfikują (lub pozwalają zidentyfikować) osobę fizyczną. W szczególności są nimi:  imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia, PESEL, historia transakcji, dane dot. płatności (np. numery rachunków).

W związku z tym informuję, że:

1.  Administratorem Twoich danych osobowych, przetwarzanych przez nas w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej,  jest MARCOP MAREK POKSZAN z siedzibą  pod adresem ul. Droga na Wierch 4A, 34‑500 Zakopane,    REGON: 490555617,   NIP: 7361043833   (zw. dalej „MARCOP”).

 

2.   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, a w szczególności  - aby skorzystać z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możesz kontaktować  się z MARCOP poprzez:
a) adres email:                                      info@taternictwo.com.pl                          
b) telefonicznie pod numerem:         (+48) 601270401                                      
d) pisemnie na adres siedziby:          Droga na Wierch 4A, 34-500 Zakopane.

 

3.   Zawarcie umowy z MARCOP - w każdej formie – jest tożsame ze świadomym wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych Kontrahentów w zakresie opisanym poniżej.

 

4.   Podanie danych osobowych będzie niezbędne podczas zapisów na kursy, wyprawy lub inne imprezy, a także podanie pewnych danych może być potrzebne  podczas kontaktu ze współpracującą kadrą instruktorską lub przewodnicką (dla zapewnienia rzetelnej opieki ).

 

5.    Dzięki przetwarzaniu Twoich  danych osobowych masz zapewnione m.in.:
- zawieranie umów o uczestnictwo imprezach oferowanych przez MARCOP,
- udział w szkoleniach i wyprawach  – turystycznych i wspinaczkowych - organizowanych przez MARCOP,
- dostęp do informacji o szczegółach ofert  MARCOP.

 

6.    Informuję, że:
- dane osobowe są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w tym RODO,
- dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i są przetwarzane tylko w zakresie zgodnym z tymi celami,
- dane osobowe,  w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, są przechowywane tyko przez okres niezbędny  do osiągnięcia celów, w których dane te są przetwarzane,
- dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo.

 

7.    W związku z zawarciem umowy niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych Kontrahenta, w realizacji tych obowiązków, dane Kontrahenta  mogą być powierzane innym podmiotom współpracującym,  a w szczególności:
- instruktorom lub przewodnikom tworzącym kadrę imprezy, w której uczestniczysz (lub masz uczestniczyć),
- księgowości wystawiającej faktury,
- hostingodawcy przechowującemu dane na serwerze (w tym – korespondencję elektroniczną),
- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską - w celu dostarczenia korespondencji,
- podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. bank) – celem realizacji płatności.

 

8.    Podmioty z którymi współpracuję, również podlegają obowiązkowi przestrzegania zasad  ochrony danych osobowych wynikających z RODO.

 

9.    Uprawnienia przysługujące Ci zgodnie z RODO:
- prawo do uzyskania informacji, czy MARCOP przetwarza Twoje dane,
- prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
- prawo do uzyskania informacji na temat sposobu, celu i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych,
- prawo  do informacji o źródle pochodzenia Twoich danych osobowych,
- prawo do skorygowania lub aktualizacji Twoich danych,
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych*),
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych**),
- prawo żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych**),
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Uwaga:
*)    Jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

**)  Jeżeli przetwarzamy Twoje dane w celu zawarcia i wykonania umowy lub też przetwarzamy Twoje dane na podstawie innych obowiązujących przepisów prawa, Twój wniosek o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych może okazać się bezskuteczny.

W celu egzekwowania swoich praw, żądania należy kierować na wskazane wyżej (p.2) dane kontaktowe.

 


MARCOP MAREK POKSZAN (2018)